sv/en

HÅLLBARA ATELJÉKLUSTER OCH EN LEVANDE STADSMILJÖ


Dynamisk offentlig miljö - ateljéer som ger levande kreativa rum

Det är möjligt att göra cirkulära ateljéer med en rimlig kostnadsbild! Detta skulle kunna bidra till att lösa ateljékrisen i Stockholm. Det som behövs är en hög grad av samverkan mellan olika kommunala förvaltningar och förstående mark- och fastighetsägare. Konceptet ORGANISM kan ses som kreativa kluster i stadsplaneringens mellanrum. Det semi-permanenta klustret består av tre typer av volymer som är ritade för ändamålen. Volymerna är anpassade som produktionsplatser för konstnärer, de avviker från mått som används för byggbodar och fraktcontainrar som är gjorda för helt andra verksamheter. ORGANISM skapar ett ansvarstagande grepp i offentlig miljö som bidrar till levande och trygga platser. Konstnären är satt i centrum, samtidigt som en rad samhällsnyttiga funktioner genereras.


Vad är då ORGANISM?

I en förstudie som ser till konstnärens samlade situation och till samhällets bästa har en balans identifierats utifrån ekonomi och drift. ORGANISM baseras på en modell där tio ateljévolymer placeras i olika formationer beroende på områdets förutsättningar. Genom att samla de kostnadskrävande delarna i en servicevolym görs klustret mer kostnadseffektivt. ORGANISM är ett dynamiskt kreativt kluster vars fasader och mellanrum kan användas av konstnärer. Här når konsten sin publik och konstnärerna har möjlighet att styra över sin miljö. Då inte alla konstnärer vill visa sina verk utomhus ser vi ytterligare en typ av volym, en som kan användas som galleri/showroom eller för workshops/presentationer/möten. Det cirkulära flödet är centralt. Mellan markanvisning och byggstart passerar inte sällan ett antal år, det är denna period som ORGANISM tar till vara på genom att existera i dessa mellanrum och sedan flytta vidare. I Stockholmsområdet har ett kluster finansierat sig själv efter ca 7 år därefter går hyran till nyetableringar och reetableringar. ORGANISM ger konstnärer hälsosamma arbetsplatser,  ateljéer med god takhöjd, sunda material och detta till rimlig hyra. Det är det cirkulära flödet som är motorn och med detta ser vi en rhizomatisk spridning och en sociokratisk driftsmodell där basen är en cirkulär ekonomi. Inom ORGANISM delas samlade erfarenheter och strategier.


Konsten och staden

Konstnärer idag arbetar med allt från landskapsmåleri till situations- och platsbaserade interventioner. De senare hittar inte alltid sina samlare via gallerier och konstföreningar utan verkar mitt i samhället med processer och projekt. Detta har frammanat nya behov i ateljéer, t ex att ha flexibla ytor och under perioder behövs mer utrymme. Detta kan mötas via projektateljéer som hyrs för en viss tid eller del i en gemensam lokal där det är möjligt att ordna visningar, föreläsningar eller workshops. ORGANISM inkluderar detta med en volym som dessutom kan användas som showroom/konsthall, inte bara för utställningar utan där mindre sammankomster för ett 30-tal personer kan ordnas. Ateljéklustret i sin helhet är som ett föränderligt konstverk som infiltrerar staden. Fasader och mellanrum skiftar karaktär på olika delar av året och de kan användas ur konstnärligt perspektiv för publika möten. När konsten, människor och staden möts så kan ytor även komma att användas för till exempel stadsodling och bifarmer. Konsten blir till en levande del av stadsplaneringen. Med detta grepp sker en publikutveckling där sträckan mellan idé och handling kan vara relativt kort och på så sätt fånga upp aspekter av demokrati och medborgardialoger. Här sker ett möte mellan ateljé-konsthall-offentlig konst och fortbildningsfrågor inom såväl studieförbund som akademin. ORGANISM är en utmärkt plats för följeforskning kring nya grepp inom hållbarhetsfrågor, stadsplanering och konst. En fullskalig ORGANISM ger plats till ett visst antal fasta konstnärer men även möjlighet att boka in sig för kortare arbetsperioder. Allt utgår från grundkonceptet men varje ateljéförening och plats sätter sin prägel.

Historik 

Det är decennier sedan allmännyttan skapade betydande förbättringar för konstnärers produktionsvillkor.   När kan det vara mer rätt att göra det igen om inte nu, då såväl konsten som kulturen i stort möts av hårda nedskärningar. Basen i konceptet egentligen inte nytt, utan vilar på liknande idéer som tex båtuppställningsplatser, kolonilotter mm. I Stockholms stad och region råder en stor brist på arbetsplatser för konstnärer. Flera av ateljéföreningarna har sk rivningskontrakt där hyresnivån kan ses som en av fördelarna, men ofta är det undermåliga och till och med hälsovådliga lokaler som är utdömda för andra verksamheter. Många av ateljéföreningarna har passerat kontraktstiden och verkar nu med någon månads uppsägningstid förorsakad av den stora exploateringsvåg som går genom Stockholm. Flera av dessa har dessutom nåtts av beskedet att 2020 upphör möjligheten att bedriva verksamhet helt. Ibland erbjuds konstnärerna nya lokaler men då till avsevärt högre priser än vad som tidigare varit gällande. Konstnärer har väldigt skiftande månadsinkomst från individ till individ och såklart utslaget över ett år. Mer finns att läsa om konstnärens villkor i bland annat en rapport från Konstnärernas Riksorganisation. ORGANISM griper in i flera områden med konstnärernas ateljésituation som utgångspunkt, både ekonomiskt, fysiskt, organisatoriskt och samhällsmässigt. Det är en modell som kan ge konstnärerna hållbara villkor ur alla synvinklar samtidigt som stadens ytor inte bara blir exploaterade utan vitaliseras utifrån ett annat perspektiv. Konceptet ser till att bidra till att lösa den stora ateljékrisen i Stockholm, men kan implementeras på andra platser, såväl på landsbygd som i ytter- och innerstad. 

ORGANISM är utvecklat av MONUMENT STUDIOS. Konceptet initierades som ett socialt konstprojekt och har nu utvecklats till en modell som med hållbarhet som förtecken skapar nya produktions- och visningsplatser för konst. Vi har identifierat en rad värdefaktorer för såväl fastighetsföretag, kommun som konstnär. Vill du veta mer hör av dig till oss!


Läs mer om ateljésituationen  >>> 
Prototyper >>>